Какво се случва, ако здравето на пациента се влоши?

Важни моменти по време на клиничните проучвания. Здравословното състояние на пациента се наблюдава от лекаря, който провежда клиничното проучване. Ако лекарят прецени, че не е безопасно за пациента да продължи да участва в изпитване, пациентът ще бъде изтеглен от клиничното проучване. Има и други причини, поради които пациентът може да бъде оттеглен от проучването, те са отразени в протокола на изследването и информираното съгласие. Проследяването на здравето на пациентите често продължава след завършване на лечението с изследваното лекарство. Понякога едно клинично проучване предвижда специални програми за осигуряване на пациентите с доказано ефикасно лекарство, докато не бъде регистрирано у нас.

Важни моменти по време на клиничните проучвания

Някои клинични проучвания продължават няколко седмици, други – с години.

Всичко това зависи от целите и сложността на изследването.

Времето на изследването винаги е посочено в протокола. Комисиите по етика наблюдават напредъка на проучването до приключването му. Проучването може да бъде спряно в даден момент, по време на хода му, ако комисията по етика прецени, че то не е безопасно за участниците в него.

Плаща ли се на пациентите да участват в проучване?

Не, на пациентите обикновено не се плаща за участие в клинично проучване.

Изключения са клиничните проучвания във фаза I, когато лекарството се използва за първи път при здрави доброволци, и проучвания за биоеквивалентност, които се провеждат за регистриране на генерични лекарства (генерични копия на оригинални лекарства).

Някои проучвания може да предвиждат плащане на пътни разходи на участниците. В писмената информация за пациента, която той получава в ръцете си, винаги се посочва дали е предвидено заплащане на транспортните разходи за това изследване.

Какви права имат пациентите, които участват в клиничните  проучвания /изследванията?

Никой няма право да принуждава пациент да участва в дадено клинично проучване.

Участието в проучването е свободен избор на всеки.

Пациентът има право да се откаже от проучването по всяко време и без да посочва причини.

Пациентът има право да получи цялата информация, която го интересува относно изследването, изследваното лекарство и състоянието на собственото му здраве, в пълен и достъпен вид. Информацията за контакт с лекаря, провеждащ изследването, се съдържа в информираното съгласие.

Важни моменти по време на клиничните проучвания